ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Μεγαλοβλαστική αναιμία ή μακροκυτταρική αποτελούν δύο έννοιες που αναφέρονται και οι δύο στον μεγάλο όγκο των ερυθροκυττάρων με αυξημένο MCV >98fl. Η μεγαλοβλαστική οφείλεται σε διαταραχές σύνθεσης του  DNA, ενώ η μακροκυτταρική αναφέρεται μόνο σε μεγάλα κύτταρα του αίματος χωρίς DNA ανωμαλίες. Ο οριακός ή και χαμηλός αιματοκρίτης  πάντα συνοδεύει αυτές τις καταστάσεις

-ΑΙΤΙΕΣ
Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος αποτελούν τις πιο συχνές αιτίες, αν και αυτές θα πρέπει να διακρίνονται από τα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας όπως η απλαστική αναιμία ή η ανθεκτική αναιμία, κάτι που γίνεται με την βοήθεια του μυελογράμματος. Μερικά φάρμακα που αλ-ληλεπιδρούν με τον μεταβολισμό των φυλλικών ενδέχεται να προκαλούν μεγαλοβλαστική αναιμία, όπως η μεθοτρεξάτη, η καρβαμαζεπίνη, αλλά και η υδροξυουρία. Ο αλκοολισμός αποτελεί μία α-κόμη αιτία μακροκυττάρωσης. Στον κλασσικό έλεγχο της αναιμίας δεν θα πρέπει να ξεχνιέται ο έ-λεγχος για αυτοάνοσα νοσήματα, όπως για παράδειγμα θυρεοειδοπάθειες.

-ΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ?
To νευρικό μας σύστημα απαιτεί Β12 φια την φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία του, με τις πα-ραισθησίες, το αταξικό βήμα αλλά κατην γενικευμένη ατονία αν αποτελούν κύρια συμπτώματα. παράλυση των νεύρων, προσβολή του οπτικού νεύρου αλλά και προβλήματα μνήμης και ακόμη και συναισθηματική αστάθεια και οργανική ψύχωση μπορεί να παρουσιασθούν.  Είναι γνωστό πως 25% των ασθενών με ανεπαρκεια κοβαλαμίνης Β12, εκδηλώνονται κυρίως με νευρολογικές διατα-ραχές και φυσιολογικούς ή κοντά στους φυσιολογικούς αιματολογικούς δείκτες. Γαστροσκόπηση κρίνεται απαραίτητη σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα Β12 για να αποκλεισθεί το φαινόμενο της ε-ντερικής μεταπλασίας και της εξαλλάγής των κυττάρων του στομάχου προς κακοήθη κύτταρα και κακοήθη αναιμία.

-ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το κλασσικό της φροντίδας αποτελεί η ενδομυική χορήγηση Β12 με 1g ημηρεσίως αρχικά για μερι-κές ημέρες, στην συνέχεια εβδομαδιαία και μετά μηνιαία χορήγησή της με ταυτόχρονη χορήγηση φυλλικού οξέος.
Η πιο νέα ένδειξη για την χορήγηση Β12 και φυλλικού οξέος αποτελεί η αυξημένη ολική τιμή της ομοκυστείνης, η οποία συνοδεύεται με καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά και γενικότερα θρομβωτικά ε-πεισόδια.
Επίσης, η χορήγηση φυλλικού οξέος κοντά στην περίδο σύλληψης και έναρξης εγκυμοσύνης και απο τους δύο συντρόφους μπορεί να μειώσει την συχνότητα  συγγενών ανωμαλιών, όπως ελλει-μάτων του νευρικού σωλήνα κατά 50%.